Autorizēties

Biedri

 
Nr.p.k. Nosaukums Reģ.Nr
1. Biedrība Hokeja klubs „ICE GIRLS” 40008082787
2. Biedrība UHL 40008141493
3. Biedrība Hokeja skola „SKABARGA” 40008166660
4. SIA Hokeja formas noma un ledus pasākumi 40003777589
5. SIA Inventāra noma”Sports” 40103496494
6. Biedrība In-line hokeja skola 40008187959
7. Biedrība IHK RĪGAS VILKI 50008188301
8. Biedrība CETRA SPORT 40008186440
9. Biedrība Latvijas Rollbola Federācija 40008895100
 
NOLIKUMS
BIEDRI, TO IESTĀŠANĀS UN IZSTĀŠANĀS; IZSLĒGŠANA NO BIEDRĪBAS
1.1. Federācijā var iestāties sporta klubi un citas juridiskas personas, kuru darbība saistīta ar Inline hokeju vai citu hokeja/rollersporta komandu spēli uz skrituļslidām.
1.2. Juridiskās personas, kas vēlas iestāties Biedrībā, iesniedz Biedrības valdei rakstisku pieteikumu, kam nepieciešamības gadījumā pievienoti valdes pieprasītie dokumenti.
1.3. Lēmumu par personas uzņemšanu Biedrībā pieņem valde, pamatojoties uz personas pieteikumu. Valde pieteicēja lūgumu izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kur izskata pieteicēja lūgumu, tiek uzaicināts pats pieteicējs, viņa viedokļa uzklausīšanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde motivētu lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.
1.4. Valdes lēmumu par atteikšanos uzņemt personu par biedru pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne agrāk kā pēc diviem gadiem no sapulces lēmuma pieņemšanas.
1.5. Ar brīdi, kad pieņemts lēmums par biedra uzņemšanu biedrībā, persona iegūst biedra tiesības un pienākumus, kā arī maksā biedra iestāšanās maksājumu un biedru sapulces noteikto ikgadējo biedra maksu.
1.6. Biedrībā var uzņemt goda biedru. Goda biedram ir šajos Statūtos noteiktās biedra tiesības un pienākumi, izņemot:
    1.6.1. nav balsstiesību biedru sapulcēs;
    1.6.2. nav jāmaksā biedra iestāšanās nauda, kā arī ikgadējās biedra maksas.
1.7. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā par to paziņojot valdei.
1.8. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
    1.8.1. biedrs vairāk kā divus mēnešus nav maksājis biedra iestāšanās maksājumu, vai biedru sapulces noteikto ikgadējo biedra maksu;
    1.8.2. biedrs nepilda šajos Statūtos noteikto vai citus Biedrības pārvaldes institūciju pieņemtos lēmumus;
    1.8.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
    1.8.4. biedrs veic darbības, kas ir pretrunā šiem Statūtiem vai ir pretrunā sporta ētikas principiem vai Latvijas Republikas tiesību aktiem.
1.9. Jautājumu par biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un ļaujot viņam paust savu viedokli. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Biedra tiesības:
    2.1.1. piedalīties biedru sapulcē un citu Biedrības pārvaldes institūciju darbā;
    2.1.2. piedalīties Biedrības pārvaldē;
    2.1.3. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tostarp iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
    2.1.4. saņemt Biedrības izdotos informatīvos biļetenus un citus materiālus;
    2.1.5. piedalīties Biedrības rīkotajās sacensībās un citos pasākumos;     2.1.6. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
    2.1.7. tiesības kā pārstāvim balsot, vēlēt prezidentu, tikt izvēlētam.
2.2. Biedra pienākumi:
    2.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
    2.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
    2.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu, tostarp aktīvi reklamēt Inline hokeju vai citus rollersporta komandu sporta spēļu veidus, un piedalīties tā attīstības veicināšanā Latvijā;     2.2.4. savlaicīgi paziņot Biedrībai par sacensību rīkošanu, kā arī par citiem pasākumiem.

BIEDRU NAUDAS MAKSĀJUMI UN APMĒRS
3.1. Lai iestātos par jaunu biedru Biedrībā, Juridiskām personām jāveic vienreizēja iestāšanās maksa euro 100,00.
3.2.Biedru naudas maksājums tiek noteikts katru gadu uz attiecīgās sezonas sākumu, valdes sēdē.
3.3. Biedru naudas maksājums jāiemaksā biedrības bankas kontā.
    3.3.1. Rekvizīti: Juridiskais nosaukums :Biedrība LATVIJAS INLINE HOKEJA FEDERĀCIJA Reģistrācijas numurs: 40008161930 Juridiskā adrese : Uzvaras prospekts 17-14, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128 Banka : Swedbank, konta numurs LV28HABA0551030769174 Piezīmēs jānorāda par kuru biedru tiek maksāts un par kādu periodu. Piemērs : Biedrība IHK Meteors, biedru maksa 2017. gads

PIETEIKUMA FORMA
4.1. Pieteikums uzņemšanai par LIHF biedru, Juridiskajām personām aizpildāms brīvā formā, norādot zemāk minētos datus :

Lūdzam uzņem …… (Biedrības vai uzņēmuma nosaukums) … Biedrības LATVIJAS INLINE HOKEJA FEDERĀCIJA- biedru rindās. Ar šo apliecinu, ka esam iepazinušies un mums ir zināmi LIHF mērķi, darbības joma un principi, kā arī biedru tiesības un pienākumi. Biedrības rekvizīti : Juridiskā adrese, Reģistrācijas numurs, bankas konta nr. kontaktelefons
Parakstiesīgā persona : Vārds, uzvārds, juridiskais pamats
Paraksts _______________________ Zīmogs (nav obligāti)
v.3.0 © LIHF 2013 - 2016. Izgatavoja Rixtel Lab